Seleccionar página

Subvencions i Ajudes

 EAUTOM 2023 – PROGRAMA D’AJUDA DESTINADA AL MANTENIMENT DEL TREBALL AUTÒNOM DE DONES PEL QUAL S’ATORGA UNA SUBVENCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ DE PERSONESDESOCUPADES QUE EFECTUEN DONES AUTÒNOMES EMBARASSADES O EN PROCÉS D’ADOPCIÓ.
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
QUÈ ÉS I PER A QUÈ LI SERVEIX?
Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar
l’emprenedoria a través del programa de suport al manteniment del treball autònom de
dones, pel qual s’atorga una subvenció per la contractació de persones desocupades que
efectuen dones autònomes embarassades o en procés d’adopció, a fi que puguen transferir-los
el coneixement necessari que possibilite el manteniment de l’activitat durant la baixa maternal
OBSERVACIONS DESTINATARIS I BENEFICIARIS FINALS: treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d’adopció.

 REQUISITS DE LES SOL·LICITANTS:
a) No incórrer en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que assenyalen els
apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a
aquest efecte, les entitats han de presentar la declaració responsable corresponent.
b) En cap cas podran resultar beneficiàries les persones sòcies de societats mercantils,
cooperatives, societats civils i societats laborals, així com les dones integrants de comunitats
de béns i autònomes col·laboradores.

REQUISITS DE LA CONTRACTACIÓ:
* La contractació s’ha d’efectuar a partir de l’1 de gener de 2023 i sempre amb caràcter previ a
la baixa maternal de la dona treballadora autònoma.
* La persona contractada ha d'haver estat en situació de desocupació mantenint la inscripció com a demandant d’ocupació en Labora Servei Valencià d’Ocupació i Formació fins a la seua contractació.
* La persona contractada no ha de mantindre amb la beneficiària una relació de parentiu per
consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, o el seu equivalent en el cas de les parelles de fet.

QUI POT SOL·LICITAR-HO?
Podran ser beneficiàries d’aquesta convocatòria les dones treballadores autònomes que en el
moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés d’adopció.
ENLLAÇ AMB MÉS INFORMACIÓ:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23242&version=amp

BEQUES I AJUDES PER A LES PERSONES TREBALLADORES DESOCUPADES QUE PARTICIPEN EN ACCIONS FORMATIVES FINANÇADES EN EL MARC DE L’OFERTA FORMATIVA DE LABORA SERVEI
VALENCIÀ D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
PERSONES BENEFICIÀRIES

Serà beneficiari de les ajudes i beques regulades en la present resolució l’alumnat desocupat
que participe en les accions formatives indicades en la convocatòria.

TIPOLOGIA DE LES AJUDES
1. Beca per discapacitat.
2. Ajudes de transport, manutenció i allotjament.
3. Ajudes en concepte de la participació de dones víctimes de violència de gènere en les
accions formatives.

TERMINI DE SOL·LICITUD
L’alumnat desocupat participant en accions formatives desenvolupades amb càrrec a l’exercici pressupostari 2022, que tinguen com a data prevista de finalització després del 31 d’octubre de 2022, o el dret a l’ajuda d’aquestes accions puga generar-se amb posterioritat a aquesta data, a conseqüència de la realització del mòdul de PPNL/FCT o PNL, haurà de presentar les sol·licituds en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació en el DOGV de la resolució.

MÉS INFORMACIÓ
https://dogv.gva.es/datos/2023/05/29/pdf/2023_5661.pdf

AJUDES DESTINADES AL PROGRAMA DE MODERNITZACIÓ DEL COMERÇ: INVERIONS FONS TECNOLÒGIC – PIMES, DURANT L’EXERCICI 2023(CMYTEC), EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILÈNCIA. COMERÇ.

QUÈ ÉS I PER A QUÈ LI SERVEIX?

L’objecte d’aquestes ajudes és finançar inversions en desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible de les petites i mitjanes empreses (PIMES), durant l’exercici 2023, que incidisquen en la gestió de l’activitat comercial i en el seu model de negoci, garantint la seua adaptació als nous hàbits de consum, modalitats de venda, posicionament i distribució, fent a les empreses més competitives i resilients.
 
* Nota: d’acord amb la base reguladora sisena, EN L’EXERCICI 2023 es consideren susceptibles de suport les actuacions realitzades DES DE L’1 DE GENER DE 2022 FINS A LA DATA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD, llevat que s’establisca un termini diferent en la convocatòria d’ajudes. Els projectes elegibles hauran de complir amb el principi de «no causar un perjudici significatiu» a objectius mediambientals en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Les actuacions susceptibles de rebre suport es desenvoluparan en la Comunitat Valenciana.
 

QUI POT SOL·LICITAR-HO?

A) En podran ser beneficiàries:
1. Les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, incloent-hi les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia. NOTA: En el cas de sol·licitar l’ajuda les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de béns, o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, NO podran demanar al mateix temps ajuda els socis, comuners o integrants d’aquestes agrupacions.
2. I que exercisquen o exerciran l’activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats, següents: – CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d’abril, CNAE-2009): Secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
3. En el cas de COMERÇ NO SEDENTARI, s’admetran exclusivament les modalitats de venda en mercats ambulants i el comerç itinerant en vehicles-botiga o canals curts de comercialització. L’activitat principal de l’empresa ha de ser la venda ambulant.
4. Si en l’establiment s’exerceixen de manera simultània activitats de comerç juntament amb altres que no tinguen aquesta consideració, s’haurà d’acreditar que l’ACTIVITAT PRINCIPAL EXERCIDA en l’establiment és la de COMERÇ, per a la qual cosa cal presentar la documentació acreditativa de la xifra de negoci o de vendes de les diferents activitats econòmiques o una altra documentació que puga acreditar aquesta circumstància.
 
B) Les beneficiàries d’aquestes ajudes hauran de complir els següents requisits i mantindre’ls durant l’àmbit temporal de l’ajuda:
a) Estar legalment constituïdes.
b) No estar incurses en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que estableix l’article 13, apartats 2, 3 i 3bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma, d’acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l’AEAT) i de la Seguretat Social.
d) No ser deutores per resolució de procedència de reintegrament de subvencions.
e) Les altres que, si és el cas, es determinen en les bases reguladores d’aquesta ajuda.
 
MÉS INFORMACIÓ