La Delegació d’Ocupació i Empresa, a través de l’Agència de Desenvolupament Local d’Oliva, informa sobre les ajudes i subvencions a les quals podeu acollir-vos al llarg de l’any 2023.

Noves convocatòries

 • Ajudes per als consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària i entitats associatives gestores de l’autorització de l’ús de la marca CV

Persones beneficiàries: consells reguladors o òrgans de gestió de les figures de qualitat diferenciada agroalimentària i les entitats associatives gestores de l’autorització de l’ús de la marca CV amb la condició de pimes actives del sector agrícola
Cobertura: fins el 100%
Límit de sol·licitud: 07/04/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/07/pdf/2023_2238.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/07/pdf/2023_2331.pdf

 • Ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonen l’activitat en el 2023

Persones beneficiàries: transportistes autònoms per carretera >63 anys o amb declaració d’incapacitat absoluta o total per a exercir la professió
Cobertura: 5.300 € per cada sis mesos que resten fins acomplir 65 anys i 30.000 € per l’autorització de transport públic de la que fora titular
Límit de sol·licitud: 07/04/2023
Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6751.pdf

 • Subvencions per a projectes d’innovació de pime (INNOVA-CV)

Persones beneficiàries: pimes amb almenys dues persones com a personal propi i CNAE segons línia d’ajuda
Línies:
InnovaProD: desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa dels ja fabricats | CNAE: secció C, divisions 10 a 33
InnovaProC: readaptació de processos per a la millora continua i/o posada en marxa de processos amb criteris d’ecoeficiència | CNAE: secció C, divisions 10 a 33; o secció H, divisions 49 a 52
InnovaTeiC: solucions innovadores en l’àmbit de les tecnologies de la informació, de l’electrònica i de les comunicacions | CNAE: secció C, divisions 26 a 30; o secció J, 5821, 5829, 6311, 6312 i divisions 61 a 62
Cobertura: fins el 45% (empresa menuda) o el 35% (empresa mitjana) per a projectes mínims de 15.000 €
Activitats econòmiques | 7.3.2023 | 23
Límit de sol·licitud: 12/04/2023
Execució: entre 01.01.2023 i 30.06.2024
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/02/pdf/2023_2135.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/02/pdf/2023_2146.pdf
https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/innovacio-i-r-d/programes-d-ajuda-2023/55926-innova-cv-innovacio-de-pime-2023

 • Programa de foment de la contractació indefinida de determinats col·lectius vulnerables (ECOVUL 2023)

Persones beneficiàries: entitats ocupadores de naturalesa privada, incloent-hi les persones treballadores autònomes
Cobertura: 90% del SMI (95% en cas de dones o persona amb diversitat funcional; o 100% dona víctima de violència de gènere o persona amb diversitat funcional severa) durant el nombre mínim de mesos de manteniment del contracte
Límit de sol·licitud: 2 meses des de la contractació i, en tot cas, fins el 31/05/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/01/pdf/2023_2027.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/01/pdf/2023_2068.pdf

 • Subvencions per a la millora de la gestió de la internacionalització de pimes

Persones beneficiàries: pimes
Despeses subvencionables: despeses externes de consultoria estratègica dirigides a millorar la gestió de la internacionalització de l’empresa i la seua posició competitiva internacional
Cobertura: fins el 90% amb un màxim de 30.000 € per a projectes mínims de 3.000 €
Límit de sol·licitud: 31/05/2023 (1r període) i 15/09/2023 (2n període)
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/06/pdf/2023_2262.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/06/pdf/2023_2273.pdf

 • Programa de foment de la contractació temporal de persones amb diversitat funcional severa (ECOTDI 2023)

Persones beneficiàries: entitats ocupadores de naturalesa privada, incloent-hi les persones treballadores autònomes
Cobertura: fins el 85% del salari mínim interprofessional per a períodes entre 3 i 12 mesos (75% en cas de contractes de formació i aprenentatge)
Límit de sol·licitud: 2 meses des de la contractació i, en tot cas, fins el 01/09/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/01/pdf/2023_2031.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/03/01/pdf/2023_2071.pdf

 

 • Ajudes a la digitalització d’empreses (Kit Digital)

Persones beneficiàries i cobertura:
Segment I: empreses menudes entre 10 i 50 persones treballadores | fins 12.000 €
Segment II: empreses menudes entre 3 i 9 persones treballadores | fins 6.000 €
Segment III: empreses menudes o microempreses entre 0 i 2 persones treballadores | fins 2.000 € Límit de sol·licitud ( nou): 11.00 h del 31/12/2024 (Ampliació de termini):
I: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6156.pdf
II: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6158.pdf
III: https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-B-2023-6157.pdf
Extracte:
I: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-B-2022-6065.pdf
II: https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-B-2022-24251.pdf
III: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-B-2022-31240.pdf
https://www.acelerapyme.gob.es/ca/kit-digital

 

Convocatòries vigents

 • Programa Nous projectes territorials per al reequilibri i l’equitat -emprenedoria i microempreses- en municipis en situació o risc de despoblament o emprenedoria verda o digital (EAUTOP 2023)

Persones beneficiàries: persones que es constituïsquen en personal treballador autònom o per compte propi, inclosos els membres de societats civils i de comunitat de béns en municipis en situació o risc de despoblament o contribuïsquen a l’emprenedoria verda i digital entre 01/01/2023 i 28/02/2023
Cobertura: 5.000 € per persona beneficiària
Període de sol·licitud: 25/01/2023 a 31/03/2023 (concessió per ordre de presentació)
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_275.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2023_279.pdf

 

 • Ajudes a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses d’allotjament turístic

Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques de naturalesa privada titulars, com a propietàries o explotadores, d’establiments destinats a allotjament turístic (edificis complets existents)
Accions subvencionables: (s’haurà de justificar la consecució d’una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida)
Tipologia 1: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
Tipologia 2: millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària (energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa, altres sistemes)
Tipologia 3: millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
Exclusions: edificis de nova construcció, ampliacions i canvi d’ús
Cobertura: ajuda base + ajuda addicional
50% + eficiència energètica (15, 10 o 5%) + 25% actuació integrada
40% + eficiència energètica (10, 5 o 0%) + actuació integrada (20% -solar tèrmica i geotèrmia-, 15% -biomassa- o 5% -altres)
20% + eficiència energètica (10, 5 o 0%) + 5% actuació integrada
Termini de sol·licitud: des de les 09.00 h de l’1/03/2023 al 30/06/2023 Atorgament per ordre de presentació
Termini d’execució: 12 mesos des de la notificació de concessió + 3 mesos addicionals per a justificar Les actuacions s’han d’iniciar posteriorment a la data de sol·licitud
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 18
Bases reguladores i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/09/pdf/2023_45.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/09/pdf/2023_70.pdf
Tramitació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23146

 

 • Subvencions per a la integració sociolaboral de treballadors en situació o en risc d’exclusió social en empreses d’inserció

Persones beneficiàries: empreses d’inserció
Línies i cobertura:
Creació o manteniment de llocs de treball: 90% del SMI
Despeses salarials i de Seguretat social per la contractació de personal tècnic de suport sociolaboral: fins 3.500 € anuals per persona treballadora contractada
Despeses salarials i de Seguretat social per la contractació de personal de suport de l’activitat productiva: fins 2.500 € anuals per persona treballadora contractada
Despeses corrents per a la posada en marxa d’empreses d’inserció: fins el 50% amb un màxim de 500 € per cada persona contractada
Creació de nous llocs de treball vinculats a inversions fixes: fins el 90% amb un màxim de 12.000 € | Límit de sol·licitud: 01 a 15/03/2023
Gerència d’empreses d’inserció: fins al 50% del SMI
Límit de sol·licitud (excepte línia 5): 01 a 15/03/2023 (1r termini) o 01 a 15/09/2023 (2n termini)
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/17/pdf/2023_255.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/17/pdf/2023_282.pdf

 

 • Subvencions per a la integració sociolaboral de treballadors en situació o en risc d’exclusió social en empreses d’inserció i en empreses ordinàries

Persones beneficiàries: empreses ordinàries i empreses promotores de les empreses d’inserció
Línies i cobertura:
Contractació de personal de suport sociolaboral per entitats promotores de les empreses d’inserció: fins 3.500 € anuals per persona treballadora contractada
Contractació de personal per empreses ordinàries: 100% del SMI
Límit de sol·licitud: 01 a 15/03/2023 (1r termini) o 01 a 15/09/2023 (2n termini)
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/17/pdf/2023_263.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/17/pdf/2023_280.pdf

 

 • Subvencions per a galeristes

Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques que tinguen com a activitat principal l’exposició oberta al públic d’obres d’art amb finalitat comercial
Activitats econòmiques | 7.3.2023 | 28
Activitats subvencionables: participació en fires d’art nacionals i internacionals desenvolupades entre 01.11.2022 i 31.10.2023
Cobertura: fins el 60% per cada fira amb un màxim per galeria de 30.000 €
Límit de sol·licitud: 17/03/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/17/pdf/2023_1545.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/17/pdf/2023_1558.pdf

 

 • Subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària

Persones beneficiàries: cooperatives agroalimentàries
Cobertura: fins el 50% amb un màxim de 200.000 € en tres exercicis fiscals
Límit de sol·licitud: 23/03/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/23/pdf/2023_1795.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/23/pdf/2023_1744.pdf

 

 • Ajudes directes a empreses del sector agroalimentari afectades pels incendis de juliol i agost del 2022

Persones beneficiàries: empreses agroalimentàries, ubicades en els municipis esmentats en l’annex I, que justifiquen pèrdues significatives en el volum de vendes superiors al 30% motivades pels incendis
Cobertura: segons volum de vendes mitjà:
>500.000 € = 70.000 €
100.000-500.000 € = 50.000 €
<100.000 € = 20.000 €
Increments en cas de cooperatives o SATs (x2), inscripció en marques de qualitat (x1,5) fins un màxim de 200.000 € (minimis)
Límit de sol·licitud: 27/03/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/27/pdf/2023_2023.pdf
Tramitació: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientosid_proc=23094

 

 • Subvencions per a la promoció, foment i difusió de l’economia social

Persones beneficiàries:
Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana
Les entitats associatives a què es refereix la disposició addicional segona de la Llei 44/2015, de 14 d’octubre, de societats laborals i participades
Les federacions de mutualitats de previsió social
Les entitats associatives d’empreses d’inserció valencianes
Els centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de l’economia social
Les entitats de naturalesa no empresarial i sense ànim de lucre que estiguen especialitzades en formació i investigació de l’economia social
Línies:
Activitats de formació, foment i difusió no vinculades directament al foment de l’ocupació
Activitats de formació, foment i difusió vinculades directament al foment de l’ocupació
Límit de sol·licitud: 31/03/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/26/pdf/2023_544.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/26/pdf/2023_719.pdf

 

 • Ajudes a cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció

Línies i límit de presentació:
Ajudes a la inversió: 31/03/2023
Ajudes a la prestació d’assistència tècnica: 31/03/2023
Constitució de noves cooperatives o societats laborals, o fusions o creació de grups de cooperatives: 30/06/2023
Incorporació de persones desocupades com a sòcies treballadores o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals: 30/06/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/26/pdf/2023_543.pdf
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 23
Correcció d’errades: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/10/pdf/2023_1340.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/26/pdf/2023_718.pdf

 

 • Ajudes per a plans integrals que impulsen la competitivitat industrial sostenible

Persones beneficiàries: associacions empresarials sectorials i les agrupacions empresarials innovadores
Cobertura: 80% (actuacions iguals o similars a les ja subvencionades anteriorment) o 90% (noves actuacions) fins un màxim de 150.000 €
Límit de sol·licitud: 03/04/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/28/pdf/2023_1947.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/28/pdf/2023_1934.pdf

 

 • Subvencions per al foment de l’ocupació de persones amb diversitat funcional o discapacitat

Objecte: promoure i facilitar la inserció laboral de persones amb diversitat funcional o discapacitat mitjançant ajudes als centres especials d’ocupació, tant per al manteniment dels llocs de treball ocupats per persones amb diversitat funcional o discapacitat com per al trànsit dels seus treballadors a l’empresa ordinària, i a les empreses ordinàries que contracten personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d’enclavaments laborals
Persones beneficiàries: CEO inscrits en el Registre de centres especials d’ocupació i empreses ordinàries
Bases reguladores i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/16/pdf/2022_13043.pdf
Empresa ordinària: contractació indefinida de personal amb diversitat funcional o discapacitat procedents d’enclavaments laborals
Cobertura: 7.500 € per contractació (8.000 € en cas de dones i >45 anys) o 9.000 € per contractacions de persones amb majors dificultats d’accés al mercat de treball (9.500 € en cas de dones i >45 anys) fins un màxim del 75% dels costs subvencionables
Límit de sol·licitud: fins un mes des de la data de contractació amb un límit de 31/10/2023
Empresa ordinària a través de CEO: finalització de l’itinerari d’inserció de la persona contracta per l’empresa
Cobertura: 3.000 € per persona
Límit de sol·licitud: fins un mes des de la data de contractació amb un límit de 31/10/2023
Centres especials d’ocupació: programa d’inclusió laboral de persones amb discapacitat o diversitat funcional en el mercat de treball protegit
i Línies i cobertura:
Cost salarial: fins el 60% del SMI
Costs indirectes: fins al 2% del total de l’ajuda amb un màxim de 15.000 € per a expedients de sol·licitud >60.000 €
Adaptació de llocs de treball: fins 1.800 € per persona treballadora amb discapacitat en plantilla
Límit de sol·licitud: 09.00 h 03/04/2022 a les 24.00 h 14/04/2023 (1r període) o 09.00 h 02/10/2023 a les 24.00 h 13/10/2023 [Excepte adaptació de llocs de treball: 30/01/2023]

 

 • Subvencions per al cost dels avals de SAECA en el sector agroalimentari i pesquer

Persones beneficiàries: titulars d’explotacions agràries (inscrites en el REGA o en el REGEPA), PIMEs amb activitat en la indústria de l’alimentació i la fabricació de begudes (CNAE C10 i C11),
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 24
operadors econòmics amb activitat en la pesca marítima o l’aqüicultura (CNAE A311 i A32), armadors o propietaris de bucs pesquers, entitats associatives pesqueres
Cobertura: 0,50% de l’import avalat per a la comissió d’estudi i el 1,15% anual sobre el saldo viu del préstec avalat per a la comissió de l’aval fins un màxim de 75.000 € amb un termini de sis anys (incloent-hi un de carència). 120.000 € en pimes amb activitat en la indústria de l’alimentació i la fabricació de begudes
Límit de sol·licitud: 10/02/2023 07/04/2023 (Ampliació de termini: https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/04/pdfs/BOE-B-2023-3624.pdf)
Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-B-2022-30572.pdf

 

 • Ajudes a la participació en la missió comercial al Marroc (29 de maig a 2 de juny)

Persones beneficiàries: pimes, micropimes i autònoms
Cobertura: 12 ajudes
Límit de sol·licitud: 14.00 h del 18/04/2023
Convocatòria: https://www.camaralicante.com/internacionalizacion/promocion-exterior/plan-internacional-promocion-2023/
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/26/pdf/2023_716.pdf

 

 • Ajudes a inversions en explotacions agràries

Objecte: realització d’inversions en explotacions agrícoles que contribuïsquen a la millora de la seua viabilitat i competitivitat, millorar el rendiment global i la sostenibilitat de les explotacions, facilitar la reestructuració i modernització d’aquestes a fi d’incrementar la seua participació i orientació cap al mercat, així com la diversificació de la seua producció, mitjançant la implantació de plans de millora
Persones beneficiàries: persones físiques, entitats inscrites en el registre de titularitat compartida i entitats associatives amb personalitat jurídica amb la condició de PIME i titulars d’explotacions agràries
Despeses subvencionables:
Construcció o adquisició de béns immobles
Compra de terrenys
Implantació i reestructuració de cultius permanents
Instal·lacions de reg
Altres instal·lacions: condicionament, comercialització i transformació; reducció de l’impacte ambiental o increment de l’eficiència energètica, i/o utilització d’energies renovables, maquinària, vehicles de càrrega i descàrrega i transport, i altres equips inclosos els informàtics (excepte béns de segona mà)
Costs generals: despeses de projectes, honoraris d’arquitectes i d’enginyers, assessoraments, etc.
Activitats econòmiques | 7.3.2023 | 32
Adquisició o desenvolupament de programes informàtics i adquisició de patents, llicències, drets d’autor o marques registrades
Cobertura: 40% (caràcter general) amb els increments següents fins un màxim del 75%:
Joves (<41 anys) instal·lats efectivament en els 5 anys anteriors: 20%
Explotacions ubicades majoritàriament en zones de muntanya segons PDR: 15%
Explotacions acollides a les mesures d’agroambient i clima o d’agricultura ecològica segons PDR: 15%
Inversió mínima de 6.000 € i subvenció màxima de
Persona física: 100.000 € per UTA amb un límit de 200.000 € en tot el període d’aplicació del PDR
Entitat associativa: fins quatre persones físiques
Límit de sol·licitud: 24/04/2023
Inversions des de la data de resolució i sempre després de la sol·licitud amb certificat tècnic de no iniciació. Possibilitat de modificacions del pla de millora fins el 30/09/2024
Bases reguladores: https://dogv.gva.es/datos/2016/11/11/pdf/2016_8874.pdf i https://dogv.gva.es/datos/2019/11/08/pdf/2019_10341.pdf
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/24/pdf/2023_1857.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/24/pdf/2023_1867.pdf
Tramitació: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=574

 

 • Programa Competitivitat turística de la Cambra de València

Objecte: desenvolupar plans d’implantació que milloren la competitivitat del sector turístic
Persones beneficiàries: pimes, micropimes i persones inscrites en el RETA de la província de València inscrites en els registres de Turisme Comunitat Valenciana o en l’IAE (secció 1a -epígrafs 67, 68, 721.3, 73, 755 i 98- i 2a -52, 59, 882 i 883)
Cobertura: 50% fins un màxim de 3.500 €
Límit de sol·licitud: 14.00 h del 02/05/2023 o esgotament pressupostari
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/09/pdf/2023_1271.pdf

 

 • Programa Sostenibilitat de la Cambra de València

Objecte: desenvolupar plans de suport per a l’impuls de la innovació en matèria de sostenibilitat
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 25
Persones beneficiàries: pimes i autònoms de la província de València
Cobertura: 50% fins un màxim de 3.500 €
Límit de sol·licitud: 14.00 h del 31/05/2023 o esgotament pressupostari
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/09/pdf/2023_1275.pdf

 

 • Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (Avalem joves) (ECOGJU-2023)

Persones beneficiàries: entitats ocupadores de naturalesa privada incloent-hi persones treballadores autònomes
Cobertura: 90% (caràcter general), 95% (dona o persona amb diversitat funcional) o 100% (diversitat funcional severa, dona víctima de violència sobre la dona o altres circumstàncies especials) del salari mínim interprofessional (incrementat amb la part proporcional de la paga extra) durant el nombre mínim de mesos del manteniment del contracte
Límit de sol·licitud: fins dos mesos després de la contractació i sempre fins el 31/05/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/21/pdf/2023_1691.pdf
Extracte: pendent

 

 • Programa InnoCámaras de la Cambra de València

Objecte: desenvolupar plans d’implantació de solucions innovadores
Persones beneficiàries: pimes i autònoms de la província de València
Cobertura: 50% fins 3.500 €
Límit de sol·licitud: 31/05/2023 o esgotament pressupostari
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/09/pdf/2023_1276.pdf

 

 • Ajudes per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Persones beneficiàries: PIME i gran empresa del sector industrial (CNAE del 07 a l’11, del 13 al 33 i del 35 al 39)
Cobertura: 50% (empresa menuda), 40% (empresa mitjana) i 30% (gran empresa) fins un màxim de 1,5 M€ per a projectes superiors a 10.000 €
Límit de sol·licitud: 30/06/2023 o esgotament pressupostari
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2019/08/02/pdf/2019_7883.pdf
Ampliació de crèdits: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18706.pdf
Tramitació: https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/ajudes-estalvi-i-eficiencia-energetica-energies-renovables-i-autoconsum-sol-licitud-oberta/53517-ajudes-eficiencia-energetica-en-pime-i-gran-empresa-del-sector-industrial-2019

 

 • Ajudes a projectes d’eficiència energètica i economia circular d’empreses d’allotjament turístic

Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques de naturalesa privada titulars, com a propietàries o explotadores, d’establiments destinats a allotjament turístic (edificis complets existents)
Accions subvencionables: (s’haurà de justificar la consecució d’una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30% respecte de la situació de partida)
Tipologia 1: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica
Tipologia 2: millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària (energia solar tèrmica, energia geotèrmica, biomassa, altres sistemes)
Tipologia 3: millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació
Exclusions: edificis de nova construcció, ampliacions i canvi d’ús
Cobertura: ajuda base + ajuda addicional
50% + eficiència energètica (15, 10 o 5%) + 25% actuació integrada
40% + eficiència energètica (10, 5 o 0%) + actuació integrada (20% -solar tèrmica i geotèrmia-, 15% -biomassa- o 5% -altres)
20% + eficiència energètica (10, 5 o 0%) + 5% actuació integrada
Termini de sol·licitud: des de les 09.00 h de l’1/03/2023 al 30/06/2023 Atorgament per ordre de presentació
Activitats econòmiques | 7.3.2023 | 35
Termini d’execució: 12 mesos des de la notificació de concessió + 3 mesos addicionals per a justificar Les actuacions s’han d’iniciar posteriorment a la data de sol·licitud i Bases reguladores i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/09/pdf/2023_45.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/09/pdf/2023_70.pdf
Tramitació: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23146

 

 • Programa Ciberseguretat de la Cambra de València

Objecte: desenvolupar plans de suport a la implantació de la ciberseguretat
Persones beneficiàries: pimes i autònoms de la província de València
Cobertura: 50% fins un màxim de 2.000 €
Límit de sol·licitud: 14.00 h del 30/06/2023 o esgotament pressupostari
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/13/pdf/2023_154.pdf

 

 • Programa Indústria 4.0 de la Cambra de València

Objecte: desenvolupar plans de suport a la incorporació de TIC
Persones beneficiàries: pimes i autònoms del sector industrial de la província de València
Cobertura: 50% fins un màxim de 10.000 €
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 26
Límit de sol·licitud: 14.00 h del 30/06/2023 o esgotament pressupostari
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/13/pdf/2023_159.pdf

 

 • Ajudes a la destil·lació de subproductes de vinificació de la campanya 2022-2023

Persones beneficiàries: destil·ladores degudament autoritzades
Cobertura: 1,1 €/per cent vol./hl per a alcohol brut obtingut a partir de brises; i 0,5 €/per cent vol./hl per a alcohol obtingut a partir de vi i pòsits
Límit de sol·licitud: 19/07/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/15/pdf/2023_1359.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2023/02/15/pdf/2023_1380.pdf

 

 • Programa de suport als Digital Innovation Hubs

Objecte i cobertura: ajudes en espècie de serveis per a facilitar l’adopció de solucions de digitalització disruptives prestats per entitats pertanyents als European Digital Innovation Hubs
Assessorament inicial per a la implantació de tecnologies: fins 10.000 €
Assaig i experimentació, incloses les proves de concepte tecnològiques: fins 20.000 €
Formació per a l’adquisició de coneixements bàsics per a la implementació i la posterior gestió de la tecnologia: fins 5.000 €
Assessorament en la recerca de finançament per a la implementació de la tecnologia: fins 5.000 €
Suport per a l’accés a xarxes i a ecosistemes d’innovació: fins 5.000 €
En total, màxim de 30.000 € per beneficiari
Persones beneficiàries: empreses mitjanes i menudes
Sol·licitud: 27/01/2023 fins 30/09/2025 Concessió per odre de presentació
Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-23021.pdf
Extracte: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-B-2022-40914.pdf

 

 • Ajudes en matèria d’eficiència energètica en empreses

Objecte: actuacions d’estalvi i d’eficiència energètica que produïsquen un estalvi d’energia i d’emissions de CO2 quantificables
Persones beneficiàries: qualsevol empresa o entitat amb CNAE inclòs en els grups G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R o S
Cobertura: 35% (caràcter general), 45% (empreses mitjanes) o 55% (empreses menudes, i entitats i institucions sense ànim de lucre) fins un màxim de 300.000 €
Límit de sol·licitud: 31/10/2023 o esgotament pressupostari ( concessió per ordre de presentació)
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/11/22/pdf/2022_10901.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/11/22/pdf/2022_10911.pdf
https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/energia/ajudes-estalvi-i-eficiencia-energetica-energies-renovables-i-autoconsum-sol-licitud-oberta/55782-programa-d-estalvi-i-eficiencia-energetica-en-les-empreses-2022

 

 • Ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i de mercaderies

Persones beneficiàries: persones físiques o jurídiques titulars d’autoritzacions (transport públic de mercaderies, discrecional de viatges amb autobús, etc.)
Actuacions subvencionables:
Línia 1: desballestament > fins 25.000 €/vehicle
Línia 2: adquisició de vehicles d’energies alternatives baixes en carboni > fins 190.000 €/vehicle
Línia 3: retrofit o modificació de la forma de propulsió de vehicles > fins 20.000 €/vehicle
Línia 4: implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics > fins 70.000 €
Línia 5: adquisició de semiremolcs per a autopistes ferroviàries > fins 1.000 €/unitat (fins un màxim de 30)
Límit de sol·licitud:
Línies 1, 2 i 3 30/04/2024
Línies 4 i 5: 31/12/2023
Convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/03/31/pdf/2022_2671.pdf
Correcció convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/08/26/pdf/2022_7765.pdf

 

 • Subvencions del programa d’ajuda a la construcció d’habitatges en lloguer social en edificis energèticament eficients

Persones beneficiàries: empreses o entitats privades adjudicatàries d’un dret de superfície sobre terrenys propietat de l’Entitat valenciana d’habitatge i sòl que promoguen habitatges de
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 28
nova construcció destinats a lloguer social o a preu assequible com a mínim durant 50 anys i estiguen finalitzats el 30/06/2026
Cobertura: fins 700 € per m2 de superfície útil d’habitatge amb un màxim de 50.000 € per habitatge
Límit de sol·licitud: 10 dies hàbils des de la notificació de l’adjudicació del dret de superfície per part de l’Entitat valenciana d’habitatge i sòl
Bases reguladores i convocatòria: https://dogv.gva.es/datos/2022/11/25/pdf/2022_11088.pdf
Extracte: https://dogv.gva.es/datos/2022/11/25/pdf/2022_11161.pdf
https://habitatge.gva.es/va/web/vivienda-y-calidad-en-la-edificacion/fons-europeus-per-a-la-construccio-d-habitatges-en-lloguer-social-en-edificis-energeticament-eficients 

 

 • Ajudes a actuacions d’enfortiment industrial del sector agroalimentari

Objecte: suport a projectes tractors integrats per projectes primaris estructurats entorn a tres blocs: competitivitat, sostenibilitat, i traçabilitat i seguretat alimentària
Persones beneficiàries: agrupacions (sense personalitat jurídica pròpia amb un acord d’agrupació intern formalitzat prèviament a la sol·licitud) integrades per societats mercantils privades, societats cooperatives i/o societats agràries de transformació (SAT) en un nombre mínim de 6 (amb, com a mínim, una empresa gran i quatre pimes; o sis pimes si dos hi són empreses mitjanes) d’almenys dos comunitats autònomes diferents
Cobertura: a determinar en la convocatòria
Límit de sol·licitud: pendent de convocatòria
Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/01/pdfs/BOE-A-2022-12897.pdf
Convocatòria: pendent
Extracte: pendent

 

 • Ajudes del Programa de capacitats emprenedores per a l’acceleració d’startups

Objecte: ajudes en espècie per a impulsar el creixement i el desenvolupament d’startups mitjançant assessorament individualitzat i formació específica amb un Pla d’acceleració personalitzat
Persones beneficiàries: startups (<5 anys, amb caràcter general; <7 anys en els camps de la biotecnologia, l’energia o la indústria)
Cobertura: ajuda en espècie del 100%
Límit de sol·licitud: a determinar en la convocatòria
Concessió per odre de presentació fins esgotar el crèdit pressupostari
Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/03/pdfs/BOE-A-2022-13098.pdf
Convocatòria: pendent
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 29
Extracte: pendent

 

 • Ajudes per a impulsar el creixement de les pimes

Objecte: ajudes en espècie dirigides a afavorir el creixement de les pimes, impulsar la seua transformació digital i millorar els seus nivell de ciberseguretat
Programes:
Activa Indústria 4.0: programa d’assessorament especialitzat i personalitzat amb l’objectiu d’oferir un diagnòstic i una anàlisi exhaustiva de la situació digital de partida de l’empresa i l’elaboració d’un Pla de transformació que inclourà la definició, la quantificació i la priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades.
Activa Creixement: programa d’assessorament especialitzat i personalitzat amb l’objectiu d’oferir un diagnòstic i una anàlisi de l’empresa per a detectar les àrees potencials de creixement i l’elaboració d’un Pla de creixement amb propostes d’accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització, i finances, entre altres.
Activa Ciberseguretat: programa d’assessorament especialitzat i personalitzat amb l’objectiu d’oferir una anàlisi de la situació actual de l’empresa en ciberseguretat i elaborar un Pla de ciberseguretat específic per a la mateixa amb un disseny personalitzat d’accions de millora.
Persones beneficiàries: pimes
Cobertura: 100% fins un màxim de 7.400 € (Activa Indústria 4.0), 6.150 € (Activa Creixement) o 2.140 € (Activa Ciberseguretat)
Límit de sol·licitud: a determinar en la convocatòria
Atorgament de concessió per ordre de presentació de sol·licituds
Bases reguladores i convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14113.pdf
Extracte: pendent

 

 • Programa d’ajudes per a l’impuls dels delegats, supervisors o responsables territorials de prevenció de riscs laborals

Persones beneficiàries: organitzacions empresarials i sindicals, legalment constituïdes, que hagen subscrit un conveni col·lectiu
Cobertura: fins 75.000 €
Límit de sol·licitud: a determinar en la convocatòria
Bases reguladores: https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10824.pdf
Convocatòria: pendent de publicació
Extracte: pendent de publicació

 

 • Ajudes per a l’impuls d’esdeveniments d’emprenedoria innovadora

Persones beneficiàries: entitat jurídiques públiques o privades inscrites en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència estatal d’administració tributària
Cobertura: fins el 100% amb límit per minimis
Límit de sol·licitud: 30 dies naturals des de la publicació de l’extracte (pendent)
Bases reguladores i convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
Extracte: pendent

 

 • Ajudes a projectes innovadors d’emmagatzematge energètic hibridat amb instal·lacions de generació d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovables

Persones beneficiàries: empreses, organismes públics d’investigació, universitats, altres centres públics de R+D, entitats públiques i privades sense ànim de lucre que gestionen activitats de R+D, centres tecnològics, etc.
Cobertura: 45% (gran empresa), 55% (empresa mitjana) o 65% (empresa menuda) fins 15 M€
Límit de sol·licitud: pendent de convocatòria
Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf
Convocatòria: pendent
Extracte: pendent

 

 • Subvencions per a l’impuls de la millora de la productivitat en empreses industrials mitjanes i menudes mitjançant projectes pilot de reducció de la jornada laboral

Persones beneficiàries: empreses mitjanes i menudes amb activitat industrial (recollides en l’annex I)
Despeses subvencionables:
Costs salarials
Serveis de formació per a l’optimització del temps de treball
Serveis externs d’assessorament per al disseny o el redisseny de processos afectats
Informe d’auditoria
Cobertura: fins el 90% amb un màxim de 200.000 € (ajudes minimis)
Límit de sol·licitud: a determinar en la convocatòria
Termini de justificació: 3 mesos des de la finalització de l’execució (fins 12 mesos des de la notificació de resolució)
Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
Convocatòria: pendent
Extracte: pendent

 

 • Ajudes per a la contractació de professionals de la transformació digital (Programa Agents del canvi)

Objecte: subvencionar parcialment els costs salarials de contractació de professionals de la transformació digital (agents del canvi)
Persones beneficiàries: empreses mitjanes i menudes
Cobertura: fins 1.000 € mensuals amb un límit de 20.000 € per a un termini màxim de 20 mesos consecutius (previsió de 15.000 beneficiaris)
Límit de sol·licitud: a determinar en la convocatòria (pendent) Concessió per ordre de presentació
Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-24414.pdf
Extracte: pendent

 

 • Ajudes per a projectes de nous models de negoci en la transició energètica

Objecte: projectes de nous models de negoci que oferisquen solucions als reptes plantejats per la transició energètica, relacionats amb la innovació, la provisió de serveis de flexibilitat que permeten una major integració de les energies renovables i, per tant, afavorisquen la descarbonització del sistema, o la promoció i el desenvolupament de nous projectes empresarials (startups) que proporcionen solucions innovadores. Mirar annex I (pàg. 49 de les bases reguladores)
Persones beneficiàries: persones jurídiques, públics o privades, com empreses, administracions públiques, organismes públics d’investigació, entitats sense ànim de lucre, comunitats energètiques o universitats, entre altres
Cobertura: fins el 60% (empresa menuda), el 50% (empresa mitjana) o el 40% (empresa gran)
Límit de sol·licitud: a determinar en la convocatòria (pendent)
Bases reguladores: https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/06/pdfs/BOE-A-2023-452.pdf
Extracte: pendent

 

 • Premis a l’emprenedoria de les dones rurals

Objecte: reconèixer el paper fonamental i la contribució de les dones que desenvolupen projectes relacionats amb l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la indústria agroalimentària, la comercialització alimentària, la prestació de serveis inherents a aquests sectors, la integració social, així com aquelles activitats en el medi rural o en el sector pesquer i aqüícola valencià, que amb la seua labor contribueixen al desenvolupament rural, la sostenibilitat, la revitalització de les seues localitats i la innovació en la societat
Persones beneficiàries: dones majors d’edat i persones jurídiques (amb òrgan directiu encapçalat per una dona o amb més del 50% integrats per dones)
Categories:
Premi a l’emprenedoria en el sector agrari
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 32
Premi a l’emprenedoria en el sector pesquer o aqüícola
Premi a l’emprenedoria en la diversificació de l’activitat econòmica rural
Premi honorífic Històries de vida
Cobertura: diploma acreditatiu i dotació econòmica (a establir en la convocatòria)
Límit de sol·licitud: a determinar en la convocatòria (pendent)
Bases reguladores: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/18/pdf/2023_89.pdf
Convocatòria: pendent
Extracte: pendent

 

 • Incentius regionals a la inversió productiva per al foment de l’activitat empresarial

Objecte: projectes de creació de nous establiments, ampliació d’una activitat ja establida o iniciació d’una nova per l’empresa sol·licitant, així com la modernització de les instal·lacions, sempre que no es tracte d’una mera inversió de reposició
Persones beneficiàries: empreses que realitzen a la Comunitat Valenciana inversions en sector considerats promocionables (indústries transformadores i serveis de suport a la producció, i establiments turístics i instal·lacions complementàries d’oci)
Inversions subvencionables: obra civil, béns d’equip, estudis (treballs de planificació, enginyeria, direcció facultativa) i/o actius immaterials així com, excepcionalment, altres conceptes
Cobertura: 15% (empreses grans), 25% (empreses mitjanes) o 35% (empreses menudes) + 20% per a inversions en zones prioritàries (https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/ir/Documents/Real_Decreto_618_2022_Modificacion_RD_zona_promocion_Comunitat_Valenciana.pdf) per a projectes mínims de 900.000 €
Activitats econòmiques | 14.2.2023 | 33
Límit de sol·licitud: 31/12/2027
https://hisenda.gva.es/va/web/fons-europeus/incentius-regionals